Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę dyrektora przedszkola w ewaluacji wewnętrznej realizowanej w placówce.

Spis treści

Spis treści

 

Noty autorskie

1. Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji wewnętrznej

1.1. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017

1.2. Obowiązki dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego

1.3. Procedury na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym w przedszkolu

1.4. Przegląd metod ewaluacji

1.5. Naliczanie, udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych po zmianach w ustawie o systemie oświaty

1.6. Zmiany w ochronie danych osobowych

1.7. Procedury ustalania zmiany treści regulaminu ZFŚS w przedszkolu

1.8. Rozwiązanie stosunku pracy

1.9. Urlop zdrowotny nauczycieli

1.10. Ewaluacja i kontrola bezpieczeństwa w przedszkolu

1.11. Ewaluacja procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych

1.12. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania w przedszkolu – wzory dokumentów

1.13. Ewaluacja działań przedszkola mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – zgodnie z priorytetami MEN

1.14. Ewaluacja innowacyjnej działalności przedszkolnej

1.15. Język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny w przedszkolu

1.16. Omówienie zmian wynikających z nowego rozporządzenia żywieniowego

1.17. Inwentaryzacja w przedszkolu

1.18. Edukacja patriotyczna w przedszkolu

1.19. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu

1.20. Darowizna na rzecz niepublicznej placówki oświatowej

2. Plan ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu

2.1. Niezbędne elementy planu ewaluacji

2.2. Organizacja pracy zespołu ds. ewaluacji

2.3. Formy projektów ewaluacyjnych

2.4. Dokumentacja realizacji wymagań ewaluacyjnych

2.5. Jak dobrze rozplanować ewaluację wewnętrzną w placówce

2.6. Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej a zadania dyrektora i placówki w roku szkolnym 2014/2015

3. Diagnoza pracy przedszkola w ramach 12 wymagań MEN

3.1. Diagnoza pracy przedszkola w ramach 12 wymagań MEN

3.1.1. Wymaganie 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.1.1. Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci – narzędzia do ewaluacji wymagania

3.1.2. Wymaganie 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.2.1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci – narzędzia

do ewaluacji wymagania3.1.3. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.3.1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w ramach godzin przeznaczonych na bezpłatne nauczanie

3.1.3.2. Narzędzia do sprawdzenia opanowania przez dzieci wiedzy i umiejętności oraz dokumentowanie prowadzonych obserwacji

3.1.3.3. Ewaluacja wymagania 3 „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

3.1.3.4. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej wynikające z monitorowania realizacji podstawy programowej

3.1.4. Wymaganie 4. Dzieci są aktywne – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.4.1. Ewaluacja wymagania 4 „Dzieci są aktywne”

3.1.5 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.5.1. Ewaluacja wymagania 5 „Respektowane są normy społeczne”

3.1.5.2. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagania 5: Respektowane są normy społeczne

3.1.6. Wymaganie 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.6.1. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – narzędzia do ewaluacji wymagania

3.1.7. Wymaganie 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.7.1. Ewaluacja wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

3.1.8. Wymaganie 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.8.1. Promocja wychowania przedszkolnego – narzędzia do ewaluacji wymagania

3.1.8.2. Projekt ewaluacji wymagania dotyczącego promowania wartości wychowania przedszkolnego

3.1.9. Wymaganie 9. Rodzice są partnerami przedszkola – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.9.1. Wizerunek przedszkola w oczach rodziców – wnioski z analizy raportów zewnętrznych

3.1.9.2. Projekt ewaluacji wymagania nr 9: Rodzice są partnerami przedszkola

3.1.10. Wymaganie 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.10.1. Wykorzystywanie zasobów przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – narzędzia do ewaluacji wymagania

3.1.11. Wymaganie 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.11.1. Ewaluacja wymagania 11: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

3.1.12. Wymaganie 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi – stan na wrzesień 2015 r.

3.1.12.1. Ewaluacja wymagania „Zarządzani

4. Przygotowanie projektu ewaluacji

4.1. Jak krok po kroku rozpisać projekt ewaluacyjny

4.2. Czynniki warunkujące poprawność ewaluacji

4.3. Kontrola jakości przeprowadzenia projektu ewaluacji

4.4. Metody ewaluacyjne, narzędzia

5. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

5.1. Raport ewaluacyjny – praktyczne wskazówki

5.2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Wnioski i informacje o działalności przedszkola

5.3. Materiały pomocne dyrektorowi w przygotowaniu się do sprawozdania z organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.